Pyrolýza - Depolymerizace - Recyklace plastů, pryže, komunálních odpadů

Depolymerizace - Recyklace plastů, pryže, komunálních odpadů

Původ technologie ERVO pochází ze syntézy pyrolytických a také petrochemických technologií. Byly znalyzované materiály specialistů z celého světa (např. z USA, Japonska, Německa a další). Zdokonalení a vývoj technologie ERVO nastalo až díky dlouhodobému laboratornímu výzkumu, a hlavně po získání praktických zkušenosti z provozu výzkumně-průmyslové (4 tuny/24 hod.) depolymerizační jednotky ERVO. Průmyslové zkoušky byly odstartované v únoru 2017 v průmyslovém areálu nedaleko města Most.

Díky mnoha inovacím, které provedli technici a výzkumníci soustředění kolem společnosti ERVO EnviTech vznikla zcela nová koncepce krytá patentem CZ 31 153 U1 jako Užitný vzor a také Patentem 308 283. Proto dnes můžeme uvést na trh mnohem vyspělejší vývojovou a zcela automatizovanou technologii pyrolýzy založenou na rozšířené řízené kontinuální depolymerizaci. Výroba, vývoj, koncepce a vylepšení jednotky ERVO se nyní provádí ve spolupráci s odborníky řady českých a zahraničních výzkumných institucí a výrobních podniků zaměřujících se na výrobu komponentů uplatněných v jednotce ERVO.

Nabízená kontinuální technologie ERVO založená na termické dekompozici a reaktivní destilaci je unikátní v tom, že zabezpečuje hloubku depolymerizace, destrukce celé hmoty vysoce molekulárních, polymerových odpadů a druhotných surovin, které se při normálních přírodních podmínkách rozkládají v dlouhém časovém horizontu. Touto metodou se získávají suroviny pro chemickou výrobu - tekuté a vysoce hodnotné palivo lehkých frakcí, procesní (pyrolýzní) plyn a pevný zbytek (pyrokarbon). Tato technologie při nejhlubším stupni rozkladu nepotřebuje využívat meziprostorové katalyzátory, čímž se podstatně liší od jiných analogických technologií, a neprodukuje žádné látky zatěžující životní prostředí.

Z jedné tuny polymerních odpadů lze získat až 850 kg tekutého ropného produktu lehkých frakcí nebo kapalinu s vysokým obsahem aromatických uhlovodíků - suroviny pro petrochemickou výrobu.

Úroveň technologické propracovanosti jednotlivých částí jednotky ERVO  odpovídá dnes plně průmyslovému využití.

Je vypracována a vypočítána řada modulových konstrukcí reaktorů s výrobní kapacitou od 5 tun denně, pro kterou zabezpečují trvalý tepelný režim. Dané moduly povolují stavět přepracovávající kapacity na využití polymerových odpadů a druhotných surovin jakéhokoliv výkonu, násobeného výkonem jednoho modulu.

Výhody technologie ERVO

1. Záruka kvality výstupních produktů - unikátní technologie garantuje homogenitu produktů na výstupu dle objednávky odběratele.
2. Jednoduchá na provoz i údržbu - díky rychlé instalaci a nenáročnému provozu lze technologii instalovat všude po světě, a to i v těch zemích, které jsou dnes nejvíce odpovědné za znečištění.
3. Žádné škodlivé emise ani exhalace – veškerý proces termické přeměny probíhá v hermeticky uzavřeném prostředí. Vnější část reaktoru je zahřívána hořáky s certifikovaným palivem, neprodukujících do životního prostředí žádné škodlivé emise ani exhalace
4. Prostorově malá technologie s automatickým režimem provozu. Zabírá 12x7x8 m, je třeba počítat i s manipulační zónou kolem jednotky - 2,5 m
5. Technologie nového tisíciletí - ERVO odpovídá koncepci cirkulární ekonomiky, tzn. že odpadní suroviny přeměňuje na produkty, obsahující vysoký objem opětovně v průmyslu využitelných surovin nahrazujících fosilní zdroje (ropa, zemní plyn). Působením technologie ERVO se tedy nevytváří žádné další odpady.
6. Ekonomicky výdělečná - není jen technologickou předností, ale přímo společenskou nutností, neboť perzistentní odpady jsou již nyní nejen ekologickým, ale i společenským problémem na celém světě. Zařízení ERVO je technologicky jednoduché, a tedy levné z hlediska CAPEX, s velmi nízkými OPEX a minimálními nároky na obsluhu díky vysoké úrovni automatizace, což zaručuje rychlou návratnost investice - pohybuje se mezi 36 a 60 měsíci.

Další výhody:

• Modulové uspořádání jednotek ERVO
• Pro nové majitele máme potvrzený odběr zpracovaných surovin z odpadu
• Technologická linka je koncipována tak, že odpovídá nejpřísnějším požadavkům EU na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí
• Maximální odklon od skládkování
• Bezemisní - neznečišťuje životní prostředí škodlivý emisemi
• Bezodpadová technologie
• Patentovaná technologie
• Minimální obslužnost (2 lidi)
• Nepřetržitý provoz
• Nízkotlaká a nízkoteplotní technologie
• Multicyklická technologie - zpracování organické hmoty cestou opakovaného štěpení (depolymerizace) a syntézy (reforming). Cyklus depolymerizace-reformingu se mnohokrát cyklicky opakuje a výsledkem je homogenní surovina, kterou lze použít například v chemické a petrochemické výrobě, ale i jako palivo pro výrobu elektrické energie kogenerací.
• Kontinuální provoz se zárukou kvality výstupních produktů – řízený proces
• Modulové uspořádání jednotek ERVO
• Hermeticky uzavřený prostor, kde dochází k tepelnému rozkladu bez přístupu vzdušného kyslíku, nemá vliv na okolní životní prostředí
• Všechny produkty po zpracování depolymerizací jsou komerčně využitelné
• Umíme přepracovat jakýkoliv organický materiál, plasty, pneumatiky, průmyslové kaly, ropné a olejové laguny, odpad z čistíren odpadních vod.
• Anorganické příměsi nejsou překážkou
• Přepracování je maximálně efektivní a účinné
• Energetická soběstačnost při kontinuálním provozu
• Lokální řešení pro města a regiony nebo malé a střední firmy


Porovnání klasických metod fyzikálně termického zpracování vysokomolekulárních ostatních odpadů
(Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Bakalářská práce)