Naší specializací je multicyklická kontinuální depolymerizace odpadních surovin

Plastové odpady, staré pneumatiky, směsný komunální odpad, čistírenské kaly - surovina pro recyklaci

Firma ERVO EnviTech s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a distribuci depolymerizačních jednotek - technologického zařízení pro ekologickou surovinovou recyklaci odpadních surovin.

Technologie ERVO je založena na termické dekompozici a reaktivní destilaci. Umožňuje transformovat téměř všechny vysokomolekulární (polymerní) struktury na plyn, kapalnou frakci a pevný zbytek. K procesu dekompozice neboli rozkladu, depolymerizaci polymerů dochází v nízkotlakém hermeticky uzavřeném prostředí při teplotach do 600 °C bez kontaktu s atmosférickým vzduchem.

Věnujeme se vývojovému programu recyklace komunálních a průmyslových polymerních odpadů (druhotných surovin) a spolupracujeme na dalším vývoji průmyslových aplikacích spolu s vědeckými pracovníky zabývajícími se ekologickou problematikou v Evropské unii.

Firma ERVO EnviTech s.r.o. je členem České technologické platformy PLASTY, kde můžeme jakýkoliv detail či problém konzultovat s pracovníky různých oborů, jejich firmy jsou v této platformě zapojeni. V roce 2019 podepsala rámcovou smlouvu o spolupráci s UniCRE, výzkumně vzdělávacím centrem Unipetrol, a.s., které naší firmě nabídlo dlouhodobou pomoc v oblasti výzkumu a vývoje. Hlavní náplní spolupráce je mj. využitelnost tekuté frakce z technologie ERVO v rafinérském a petrochemickém průmyslu. V rámci chemického průmyslu spolupracujeme i s VŠCHT Praha, se Svazem chemického průmyslu a dalšími organizacemi.

Ve dnech 20. - 22. června 2018 se v Třinci uskutečnil druhý ročník mezinárodní výstavy technických inovací, patentů a vynálezů Invent Arena 2018.

ERVO EnviTech s.r.o. představovala na výstavě svou technologii multicyklické kontinuální depolymerizace plastů, pryže, směsného komunálního odpadu a kalů (patent/užitný vzor – CZ 308 283 B6, CZ 31153 U1).
Výsledek - zlatá medaile.

 

Publikace o technologii ERVO v časopisu E-TEMA OHK Most – září 2019 stránka 24:
Publikace o technologii ERVO v časopisu E-TEMA OHK Most – září 2019

 

 

Zpracování polymerních odpadů

Technologie ERVO sloužící k recyklaci odpadů, druhotných surovin (plasty, pryž, kaly, netříděný komunální odpad na základě mnohostupňové dekompozice a reformingu umožní výrazně snížit ekologickou zátěž a množství odpadů (včetně nebezpečných) v životním prostředí na celé planetě.

Technologie ERVO je v současné době nejlepší existující dostupnou funkční technologií, odpovídající všem požadavkům Evropské unie na bezpečnost a hygienu práce, i požadavkům Evropské unie na ochranu životního prostředí. Technologie ERVO může způsobit skutečnou revoluci v recyklaci odpadních surovin a významně přispět k cílům, které si stanovila EU v oblasti ochrany životního prostředí.

Anorganické příměsi při zpracování nejsou překážkou, technologie ERVO je umí oddělit. Proto jsme schopni zpracovávat i plasty z automobilů (obsahují až 40 % neorganických plniv), nebo materiál z ropných lagun (obsahující písek nebo jíl), komunální odpad (obsahující všechno možné), TAP, lopatky větrných elektráren (vyrobené z kompozitních materiálů), sklolaminátové nádrže, plováky, trupy lodí a jakékoliv další složité materiály.

Jednotka ERVO neprodukuje žádné škodlivé emise ani exhalace, ani škodlivé nebo nebezpečné produkty. Reaktor je dvouplášťový, hermeticky uzavřený, zajištěný proti jakýmkoliv únikům plynů do atmosféry. Celá technologická linka je koncipována tak, že odpovídá nejpřísnějším požadavkům EU na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
Technologie ERVO je jednoduchá na provoz i údržbu, snadno se přepravuje ve standardních kontejnerech, instalace jedné jednotky s napojením na přídavná zařízení je díky pevnému ukotvení v rámech netrvá déle než 20 dní.

Výstupní produkty této technologie lze použít nejen pro následnou opakovanou výrobu plastů, paliv, maziv, substancí pro stavebnictví, ale i k výrobě energií. Technologie ERVO garantuje homogenitu produktů na výstupu, kterou lze měnit podle potřeb odběratele.

Zařízení ERVO je určené pro kontinuální provoz 24 hodin denně po celý rok. Technologie má budoucnost nejen proto, co zpracovává, ale i proto, že je bezemisní a je ekonomicky efektivní. Řeší nejvážnější globálním problémem lidstva – co s nahromaděným odpadem, snižuje emise CO2. Technologie je patentovaná jako užitný vzor i jako vynález.

A je to!  2017

 

2020

2020