Naše projekty - depolymerizace a recyklace plastů

Technologie ERVO splňuje podmínky pro nejlepší dostupné techniky BREF

Podle platného „Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF“, zpracovaného v roce 2015 pro Ministerstvo životního prostředí ČR, jehož součástí je následující tabelární přehled, lze konstatovat, že technologická jednotka ERVO splňuje podmínky pro nejlepší dostupné techniky BREF.

Termický rozklad odpadních surovin tvoří spolu se zplyňováním a spalováním skupinu tzv. termických procesů, kterými lze vyrábět cenné kapalné chemické produkty. Ty jsou v současné době získávány převážně technologickým zpracováním neobnovitelných surovin, tj. fosilních paliv.

Primární specifické BAT

Č.

Technika

Použití techniky

 

1.

Umístění zařízení v technologické hale s odpovídající prostorovou

a technologickou vzduchotechnikou. Podtlakové odvětrávání

haly.

 

Všeobecně použitelné.

 

2.

Odsávanou vzdušinu vést přes systém čištění, které obsahuje i pachový filtr na bázi aktivního uhlí, který zajišťuje čištění vzdušiny od případných jiných kontaminací při případných emanacích během provozní situace jednotky.

 

Všeobecně použitelné.

3.

Zamezení fungitivního úniku emisí z provozní haly.

Všeobecně použitelné.

4.

Provozovat depolymerizační jednotku v návaznosti na další technologické části.

Všeobecně použitelné.

 

5.

Preferovat kontinuální provoz jednotky. Pokud bude technicky řešena jako diskontinuální, bude vybavena uzavřeným zařízením pro odsávání vzdušiny na vstupu i výstupech z jednotky. Ty zamezí únik emisí z jednotky do prostoru technologické haly.

 

Všeobecně použitelné.

6.

Technologické části zpracování výsledných produktů a jejich napojení na vlastní jednotku řešit jako uzavřený systém.

Všeobecně použitelné.

 

7.

Zaokruhovat vznikající plyny při provozu zařízení pro zpracování výsledných produktů a vracet je jako vstupy primární, případně vstupy do spalování řízeným způsobem.

 

Všeobecně použitelné.

Sekundární (koncové) BAT

Č.

Technika

 

Použití techniky

 

 

 

1.

Pevný product-reziduum po zpracování jímat do nepropustných nádob. Uvedené technologické místo (box, kontejner) samostatně odvětrávat a odsávanou vzdušinu čistit v primárním čištění od TZL a organických látek s důrazem na pachové látky. Sekundární čištění zajistit odvětráním provozní haly.

 

 

 

Všeobecně použitelné.

 

 

2.

Kapalné produkty z procesu depolymerizace umístit v uzavřených tancích, tanky provozovat rekuperačně a bezpečnostně je řešit jako dvouplášťové s kontrolními body nebo je umístit v izolačních vanách.

 

 

Všeobecně použitelné.

 

 

Vysvětlivky: BAT – Best Available Technologies – Nejlepší dostupné technologie

 

Technické parametry modulu ERVO

Max. spotřeba elektřiny pro depolymerizační zařízení, 5 – 7 t/24h        15,7 kW

Motor olejové stanice (dodání suroviny uvnitř reaktoru)                              3 kW (220V)
Motory vodního systému chlazení                                                             2,8 kW

Ventilátor odvodu kouře                                                                               1,1 kW (380V)
Ventilátor oddělovací jednotky (paroplynová směs)                                     1,1 kW (380V)
El. motor šneku                                                                                             2,0 kW (220V)
Pumpy pro kapalnou frakc                                                                   2x     1,1 kW (220V)
El. motory kompresorů a čerpadel pro zásobování hořáků                          3,5 kW

Celkem maximálně pro 1 jednotku:                                                          15,7 kW

 

Přídavná zařízení pro zpracování plastů:

Drtič plastů 1 000 – 2 000 kg/h,                                                                    22 kW
Blok jemného čištění kapalné frakce, do 1000 m3/h                                     1,1 kW
Filtr Separátor pro kapalnou frakci, do 1 000 m3/h                                       5,1 kW
Blok čištění, sušení a stlačení plynu do 15 barů, do 1 000 m3/h                   15 kW

Celkem maximálně pro přídavná zařízení                                                43,2 kW

Maximální teplota stěny reaktoru                                                                 do 800 °C
Pracovní tlak (manometrický) v reaktoru v mezích                                      0,1 – 0,4 kg/cm2
Tlak (manometrický) spuštění ochrany                                                         0,6 kg/cm2

 

Počet kvalifikovaných pracovníků

 • 1-2 jednotky                                                                       2 pracovníci na 1 směnu
 • 3-4 jednotky                                                                       3 pracovníci na 1 směnu

 

Počet pracovníků na obsluhu přídavného zařízení:

Blok jemného čištění kapalné frakce,
separátorový filtr pro kapalnou frakci                             1 pracovník na 1 směnu
Blok čištění, sušení a stlačení plynu                              1 pracovník na 1 směnu

Obsluha drtičky odpadů                                                 1 pracovník na 1 směnu

 

Schéma recyklace plastů na alternativní kapalné palivo nebo surovinu pro chemickou výrobu, hořlavý plyn a uhelný pevný zbytek:

Technologické schéma jednotky ERVO 
Obrázek znázorňuje jednotku ERVO – zpracování plastů. Zařízení je určené pro nepřetržitý
provoz pro tepelnou recyklaci organických odpadů (termoplastické polymery, pryž, komunální
odpad, čistírenské kaly).

Základní konstrukční součásti zařízení ERVO:

 1. Násypka pro plnění suroviny, 
 2. Vstupní přepravní reaktor č.1 s předehřevem se šnekovým systémem podávání drcených surovin do reaktoru,
 3. Odběrné místo plynů pro průběžné analýzy,
 4. Hermeticky uzavřený reaktor č. 2 pro chemický rozklad suroviny se šnekovým systémem podávání drcených surovin do reaktoru,
 5. Vysokotlaký ventilátor pro vytažení kouřových plynů, odtah spalin komínem se bude řešit individuálně podle projektu,
 6. Ventilátor kolony mnohonásobného cirkulačního systému,
 7. Kolona mnohonásobného cirkulačního systému,
 8. Systém odstraňování pevného zbytku z reaktoru s průběžným ochlazováním,
 9. Chladicí systém – výstupní kondenzátor,
 10. Rozdělovací nádrž – zásobník finálních produktů, vyrovnávací kapacita, 
 11. Tlakoměr,
 12. Prvotní pračka plynu,
 13. Pojistný tlakový ventil,
 14. Kontejner na tuhý zbytek,
 15. Plynový předehřev reaktoru č. 2 na 250 oC,
 16. Potrubí pro odvádění prvotního plynu z reaktoru č. 1,
 17. Systém externího (vnějšího) vytápění reaktoru č. 2 – hořák,
 18. Ovládací panel – vizualizace automatického chodu jednotky – obrazovka – data,
 19. Rozvodná skříň,
 20. Zásobník na katalyzátor,
 21. Rámy, ve kterých je umístěna technologie

 

2017 ↑

2020 ↑

2017 ↑

2020 ↑

2017 ↑

2020 ↑

2020 ↑