Problematika

Ekologická recyklace vysokomolekulárních odpadu - aktuálnost problému

V současné době  lidstvo začalo přemýšlet o prioritách budoucího rozvoje. Zvětšení tempa vzrůstu průmyslové výroby je doprovázeno  zvětšením úniku škodlivin  a obsahu utvářených polymerových odpadů. K vysoce molekulovým polymerům patří např. polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyetylen-tereftalat,  jednorázové injekční stříkačky, částečně pryžové výrobky pro zdravotnická zařízení, textil, papír, odpady ze závodů na zpracování ropných produktů, použité oleje a jiné, což se podílí na znečišťování okolí (množství polymerů, obsahujících chlor, například PVCH, PCHV,nesmí  převyšovat 2% z celkového množství zpracovávaných odpadů).

      Tyto skutečnosti nutí zabývat se ochranou životního prostředí, jako jedním z prioritních směrů státní politiky všech zemí světa. Přitom utilizace škodlivin a odpadů se má brát nejen jako aspekt snižování škodlivého působení na okolí, ale také jako zdroj získání netradičních zdrojů energie s kladným ekonomickým efektem. Jen s takovým přístupem k problému utilizace odpadů je možné přitáhnout nejvíce  organizací , které budou ochotny se projevovat v tomto nebo v jiném okruhu zacházení s odpady.

Co říká Wikipedie o pyrolýze?

Pyrolýza (řecky pýr = oheň, lysis = rozpuštění) je fyzikálně-chemický děj, řadící se do relativně široké skupiny termických procesů. Termickými procesy jsou v praxi míněny technologie, které působí na odpad teplotou, jež přesahuje mez jeho chemické stability. Tato obecná definice zahrnuje velmi široké rozmezí teplot používaných v jednotlivých technologiích (300 - 2000 °C), přičemž není brána v úvahu chemická povaha probíhajících dějů. Z tohoto důvodu mohou být termické procesy dále děleny do 2 kategorií, a to na:procesy oxidativní - v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní spalování), procesy reduktivní - v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo substechiometrický (pyrolýza a zplyňování).K tomuto rozdělení je však třeba dodat, že některé, zejména zplyňovací, procesy nepoužívají jako oxidační médium molekulární kyslík, ale jiné oxidanty, především CO2 a H2O. Pyrolýzou je míněn termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek.

 

Další informace, podrobnosti najdete na:

http://www.petrol.cz/aktuality/ropa-z-pneumatik-2734.aspx

Nové technologie pro materiálově energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou i zplyňováním